WELCOME

HOME

Yuzen Kimono Curtains

Yuzen Ukiyo-e

Folding Screens

Yuzen Antique-style Folding Screens

Hanging Scrolls & Frames Process News Company

   Yuzen Kimono Curtains gMIYABIh@@

     Japanese formal wear gKimonoh has earned much praise and admiration from around the world with its elegance

     and beauty. Yuzen Kimono Curtains gMIYABIh is a developed form of kimono that transforms the concept of

     kimono from gsomething to wearh to gsomething to viewh or to gsomething to enjoy as a room decorationh.

     We imagined walls and windows as huge canvases and tried to picture the patterns and designs of kimono on

     them. Then we created the ultimately luxurious yet elegant Yuzen Kimono Curtains gMIYABIh with 100% silk

     fabrics and 400 year-old artisan technique of Yuzen dyeing.

@

  Your one and only work

    A design for Kimono Curtain can be chosen from our pattern book.

    We will distribute you your one and only, the most graceful curtain

    which expresses "gorgeousness, miyabi(gracefulness),

    wabi sabi(a taste for loneliness, refined simplicity)."

  Appreciate Japanese traditional beauty in your home

    Kimonos have been represented as Japanese traditional  beauty and

    got tremendous admiration from people all over the world for a long

    time.  So we are very proud to present you our "Kimono Curtains." 

    Imagine that our Kimono Curtains will be decorated on your windows

    or walls, you must be thrilled to see their overwhelming beauty.    

@

  Yuzen Kimono Curtains gMIYABIh

now

under

construction

now

under

construction

Toki, Japanese Crested Ibis @ @

@

WELCOME HOME Yuzen Kimono Curtains Yuzen Ukiyo-e Folding Screens

Yuzen Antique-style Folding Screens

Hanging Scrolls & Frames Process News Company